İş Sağlığı ve Güvenliği

Isı yalıtım uygulaması öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar olduğu gibi uygulama sırasında da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Apartman ve site yönetimleri, mantolama yaptıracak firmayı seçerken, malzemenin kalitesi, fiyat vb detayları önemsediği gibi, bu çalışmanın gerçekleştirilme aşamasında hayati önem taşıyan iş güvenliğini de önemsemelidir. Yönetmeliklere uygun, insan ve çevre güvenliğini tehdit etmeyen bir çalışma alanının oluşturulup takibinin İş Güvenliği Uzmanları tarafından sağlanması gerekmektedir.

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ kanunu apartman yönetimlerine de bu anlamda yükümlülükler getirmektedir. Bu sebeple hizmet ile ilgili sözleşme yapılırken iş güvenliği kurallarına uygun çalışma yapmasıyla ilgili gereklilikler de sözleşme maddesi olarak yer almalıdır. Hukuki anlamda bir bağlayıcılık sağladığı için ilgili firmadan gerekli durumlarda İş Güvenliği Raporları istenmelidir.

Apartman ve site yönetimlerine bu noktada en önemli uyarı öncelikle iskelelerin güvenli kurulması veya asansörlü/asma iskele kullanımıdır. Personelin tam olarak kurulmamış platformlarda çalışmamasına dikkat edilmelidir. İskeleler taşıyabilecekleri kapasitenin üzerinde yüklenmemeli ve üzerine konan yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlandıklarından emin olunmalıdır. Bir diğeri ise emniyet kemeri, baret gibi kişisel koruyucuların kullanılmasının sağlanmasıdır. Çalışmaya gelen personelin nitelikli ve eğitimli olması, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu ile birlikte yüksekte çalışma raporunu da almış olması gerekmektedir. Mantolama işleri yapan firmaların, tehlike sınıflarında ‘çok tehlikeli’ gruba girdikleri için 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ yasasının yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Apartman ya da site yönetimlerinin anlaşmalarını yaparken bu konuda da hassas davranmaları gerekmektedir.

Çalışanların özlük hakları da önemsenmesi ve takip edilmesi gereken bir diğer konudur. Yüklenici, çalıştırdığı personeli SSK’ya kaydettirip, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödemekle yükümlüdür. Çalıştırılan personelin SGK ‘lı olduğuna dair ilgili dökümleri, personelin geçici görevlendirme belgeleri, kişisel koruyucu donanım zimmet formları, sağlık raporu, yüksekte çalışma belgesi, çok tehlikeli işlerde çalışmasında engel yoktur yazılı sağlık raporu ve MYK belgesi, Apartman ve site yönetimleri tarafından istenildiği durumda gerekli belgeleri verebilmelidir.

Sorumluluklar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Yüklenici çalıştırdığı elemanların şantiyede bulundukları süre içerisindeki tüm çalışmalarından sorumlu olacaktır. Dikkatli çalışmalarını, can ve iş güvenlikleri ile ilgili tüm konuları çözmek, gerekirse bunun temini için İŞVEREN’ i uyarmak Yüklenici‘ nin sorumluluğundadır. Yüklenici, sigortasız işçi çalıştırmayacak, emniyet kemerini takmadan, baretini giymeden ve emniyet tedbirlerini almadan hiç bir işçisine görev vermeyecek ve 18 yaşından küçük işçi çalıştırmayacaktır.

Yabancı uyruklu kişilerin bulundukları ülkede çalışabilir belgesi olmadan çalışamaz.

Sigorta girişi yapılmamış olan işçiler inşaat sahasına çıkartılmayacak olup, Yüklenici günlük çalışan personelin isim listesini işe çıkmadan İŞVEREN’ e bildirecektir.

Yüklenici çevresel risk faktörlerini en aza indirecek önlemleri alacaktır. İŞVEREN ‘in çevreyi koruma kurallarına, çevre korunması ile ilgili tüm kanun ve yükümlülüklere uyacaktır.

Yüklenici çalışmaları sırasında oluşturduğu atıkları toplayacak, tiplerine göre ayırarak İŞVEREN tarafından gösterilen yerde toplayacaktır. Yüklenici, bütün çalışanlarının şantiye içi ve dışı hareketlerinden dolayı, işle ilgili olsun olmasın, üçüncü şahıslara karşı doğrudan sorumludur.

Yüklenici işin seyir ve süratine uygun olarak ve diğer iş programlarını aksatmayacak şekilde İŞVEREN tarafından onaylanacak sayıda ve nitelikte ekip, makine ve teçhizatı işyerinde bulundurmak zorundadır. Yüklenici, İŞVEREN’ in talebi üzerine (gerektiğinde) işçi, araç, ekip ve makina sayısını arttırmak zorundadır.

Yüklenici, İŞVEREN’ in teknik veya idari her türlü denetimlerde göreceği aksaklıkları düzeltecek ve İŞVEREN’ in mallarına vereceği zararı tazmin edecektir. Bu işler için Yüklenici ek hiçbir ücret veya süre isteyemez. İŞVEREN bu gibi hatalı uygulamalardan dolayı uğrayacağı zararı ayrıca Yüklenici’ den talep etme hakkına sahiptir.